ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ยินดีต้อนรับและการแนะนำ ยินดีต้อนรับคุณ : คำศัพท์, ไวยากรณ์

ทบทวน การเขียนพินอิน 第五课 欢迎你
คำศัพท์ ยินดีต้อนรับคุณ (欢迎你)
ฝึกให้นักเรียนอ่านและแต่งประโยค