ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ยินดีต้อนรับและการแนะนำ ยินดีต้อนรับคุณ : คำศัพท์, ไวยากรณ์

ฝึกให้นักเรียนดูคำศัพท์
ฝึกแต่งประโยค ตามคำศัพท์
ความหมายของคำศัพท์ ฝึกเขียนพินอิน