ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
มหาวิทยาลัย นี่คือคณะภาษาตะวันออกของเรา : คำศัพท์, ไวยากรณ์

บทสนทนา
ชื่อตึกสำคัญ, แบ่งกลุ่มฝึกสนทนา
ฝึกเขียนประโยคตัวอย่างในบทสนทนา