ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของเราสวยจริง : คำศัพท์, ไวยากรณ์

เรื่องสั้น 阅读短文 และแปลความหมาย
ฝึกอ่านเรื่องสั้น และตอบคำถาม
เขียนลำดับขีดอักษรจีน 先 , ฟังเพลงเทียบภาษาจีนกับภาษาอังกฤษ