ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
อาศัยอยู่ที่ไหน คุณพักที่ไหน : คำศัพท์, ไวยากรณ์

บทเรียนไวยกรณ์ หน้า 110
การใช้คำ
การใช้กับ 个 คน 位 ทั่วๆไป และฝึกแต่งประโยคจากคำศัพท์