ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
อาศัยอยู่ที่ไหน บ้านฉันอยู่ที่ถนนสำเพ็ง : คำศัพท์, ไวยากรณ์

ทบทวน คำศัพท์ 你住哪儿? คุณอยู่ที่ไหน
บทสนทนา
นักเรียนทำกิจกรรม (ถามข้อมูลเพื่อน)