ภาษาจีน ภาษาจีน มัธยม 4
ครอบครัว พ่อแม่ของคุณปีนี้อายุเท่าไร : คำศัพท์, ไวยากรณ์

การถามอายุ
แต่งประโยคจากคำศัพท์
แปลความหมายตามคำบอก ทบทวนคำศัพท์ทั้งหมด