กิจกรรม
Milestone
กิจกรรมในโครงการ
วันที่ กิจกรรม
27 ก.ค. - 4 ส.ค. 2552 การประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ “เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน”
Download เอกสาร ได้ที่นี่
 กุมภาพันธ์ 2553 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
เรื่อง การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ eDLTV โดย ผศ.กัลยา แม้นมินทร์ และคณะ
Download เอกสาร ได้ที่นี่
 27 พ.ย. 2553 ข่าว "การประชุมวิชาการงานวิจัยในชั้นเรียน : การเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน" ณ ห้องประชุมสายสุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุชาติเล็งพัฒนา อี-เลิร์นนิ่ง ใช้แท็บแล็ต (Nation Breaking News วันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 16.52 น. http://breakingnews.nationchannel.com/)
นำ E-Learning Content ลงแท็บแล็ต (สยามรัฐ วันที่ 25 มิถุนายน 2555 http://www.siamrath.co.th/)