ช่วยเหลือ
การติดตั้งระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนที่อยู่ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท หรือ (ทสรช.) จะได้รับเครื่องแม่ข่าย (School Server) ไปไช้งานแบบ Off-line ภายในโรงเรียน โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยจะต้องทำการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเสียก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้ เนื้อหาในตอนนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและการเปิด-ปิด ใช้งานเครื่องแม่ข่ายอย่างถูกต้อง
- การกำหนดค่าเริ่มต้นของเครื่องแม่ข่าย ระบบ eDLTV pdf
- อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการติดตั้งระบบ eDLTV pdf
- การติดตั้งระบบ eDLTV เข้ากับระบบเครือข่าย pdf
- วิธีเปิดใช้งานระบบ eDLTV และวิธีปิดระบบ pdf
การติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งานสื่อบนระบบ eDLTV
- ทำไมต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งานสื่อบนระบบ eDLTV pdf
- การติดตั้งโปรแกรม Flash Player pdf mp4

- การติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader
pdf mp4
วิธีการใช้งานระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ eDLTV pdf

วิธีการใช้งานระบบ eDLTV
1. การเลือกสาระการเรียนรู้ และ หน่วยการเรียนรู้ pdf
2. ส่วนประกอบของเนื้อหา ใน 1 คาบ pdf
3. การปิดเนื้อหาเมื่อสิ้นสุดการรับชม pdf
4. การกลับสู่สารบัญบทเรียน และกลับสู่หน้าหลัก pdf
5. การเข้าถึงเนื้อหาผ่านระบบค้นหา (Search) pdf
6. วิธีส่งข้อมูลรายงานการใช้งานระบบ eDLTV pdf

ตัวอย่างเนื้อหาในแต่ละสาระการเรียนรู้ mp4
- สาระการเรียนรู้ภาษาไทย pdf
- สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ pdf
- สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ pdf
- สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ pdf
- สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม pdf
- สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา pdf
รูปแบบการนำไปใช้งานในโรงเรียน mp4

ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) สามารถนำมาใช้งานได้หลายรูปแบบ ในที่นี้จะแนะนำวิธีการใช้งาน 3 รูปแบบด้วยกันคือ
- แบบที่ 1 ใช้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)
pdf
- แบบที่ 2 ใช้จาก Projector pdf
- แบบที่ 3 ใช้จาก TV out แสดงผลทางโทรทัศน์ pdf

สำหรับการใช้งานทุกรูปแบบนั้น ทางโรงเรียนต้องเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่าย ระบบ eDLTV เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของทางโรงเรียนเสียก่อน โดยสามารถอ่านวิธีการติดตั้งได้ในหัวข้อ การติดตั้งระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

FAQs : ปัญหาที่พบบ่อย และวิธีการแก้ปัญหา