วิทยาศาสตร์
พืช การปลูกพืช การจัดกลุ่มพืชในท้องถิ่น
แนะนำเนื้อหารายวิชา, ทบทวน, ปลูกพืชต้องทำอย่างไร
แนะนำเนื้อหารายวิชา, ทบทวน, ปลูกพืชต้องทำอย่างไร
การปลูกพืช 4 ขั้นตอน
กิจกรรม และบรรยายสรุป