วิทยาศาสตร์
ดิน การอุ้มนํ้าของดิน
กิจกรรมก่อนเรียน
กิจกรรมก่อนเรียน
ทบทวนลักษณะของดิน, การอุ้มน้ำของดิน
การทดลองเรื่อง การอุ้มน้ำของดิน ครั้งที่ 1
บันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง