วิทยาศาสตร์
ทบทวนและแบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 ทบทวนเนื้อหา (ดิน, ท้องฟ้าแสนสวย, ของเล่นของใช้, แรง)
กิจกรรมก่อนเรียน
กิจกรรมก่อนเรียน
ดิน : ความหมายของดิน ขั้นตอนการเกิดดิน องค์ประกอบของดิน
ประเภทของดิน ได้แก่ ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย
ดินมีประโยชน์อย่างไร