วิทยาศาสตร์
พืชในท้องถิ่น (เมล็ด, ดิน, การปลูกพืช) ปลูกพืชต้องทำอย่างไร
นิทานเรื่อง แม่-ลูกหมี 3 ตัว
นิทานเรื่อง แม่-ลูกหมี 3 ตัว
ผลการทดลอง การอุ้มน้ำของดินทราย ดินร่วน ดินเหนียว
สังเกตุการจับตัวของดิน, ตอบคำถามหลังการทดลอง
สรุปผลการทดลอง ลักษณะของดินทราย ดินร่วน ดินเหนียว