วิทยาศาสตร์
ชีวิตของสัตว์ (จำแนกกลุ่มสัตว์, ประโยชน์ของสัตว์) ทดสอบหลังเรียนเรื่อง ชีวิตของสัตว์ (จำแนกกลุ่มสัตว์, ประโยชน์ของสัตว์)
แนะนำรายวิชา, เต้นประกอบเพลง แบบทดสอบข้อ 1 - 5
แนะนำรายวิชา, เต้นประกอบเพลง แบบทดสอบข้อ 1 - 5
แบบทดสอบข้อ 6 - 10
เฉลยแบบทดสอบ ข้อ 1 - 10
นิทานเรือง จี๊ดเจี๊ยวจ๊าว แมว หง่าว ดุ๊ดุ