วิทยาศาสตร์
ทบทวนและแบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 ทดสอบหลังเรียน
กิจกรรมก่อนเรียน
กิจกรรมก่อนเรียน
แบบทดสอบ การเลือกใช้วัสดุทำของเล่นของใช้ (1vdo ข้อ)
เฉลยแบบทดสอบ การเลือกใช้วัสดุทำของเล่นของใช้ (1vdo ข้อ)
นิทานเรื่อง หนังสือในห้องของจิ๋ว