วิทยาศาสตร์
คู่มือครู (แผนการจัดการเรียนรู้, lesson plan) แนะนำการเรียน ภาคเรียนที่ 1
แนะนำรายวิชา, การเตรียมตัวก่อนเรียน, นิทายเรื่อง อาหารเช้าสำคัญอย่างไร
แนะนำรายวิชา, การเตรียมตัวก่อนเรียน, นิทายเรื่อง อาหารเช้าสำคัญอย่างไร
แนะนำเนื้อหาสิ่งที่ต้องเรียน, แบบทดสอบก่อนเรียน-เฉลย
ข่าวการเกิดแผ่นดินไหว, สรุป