วิทยาศาสตร์
ชีวิตสัมพันธ์ สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างไร
กิจกรรมเตรียมความพร้อม / นิทาน "ทำไมคนจึงขี้โรคมากกว่าสัตว์"
กิจกรรมเตรียมความพร้อม / นิทาน "ทำไมคนจึงขี้โรคมากกว่าสัตว์"
อภิปราย โครงสร้างของผักตบชวา ผักกระเฉด ที่ดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆ
ทำการทดลองเรื่อง โครงสร้างพิเศษของผักตบชวา ผักกระเฉด
สรุปผลการทดลองเรื่อง โครงสร้างพิเศษของผักตบชวา ผักกระเฉด