วิทยาศาสตร์
น้ำในท้องถิ่น สมบัติของนํ้าเป็นอย่างไร
อภิปราย ประเพณีลอยกระทงในด้านของวิทยาศาสตร์
อภิปราย ประเพณีลอยกระทงในด้านของวิทยาศาสตร์
ข้อดีข้อเสียของ วัสดุที่ใช้ทำกระทง
การทดลอง เปรียบเทียบสมบัติของน้ำกับน้ำแข็ง
ผลการทดลอง สมบัติของน้ำ 3 ลักษณะคือ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส