วิทยาศาสตร์
น้ำในท้องถิ่น คุณภาพนํ้าเป็นอย่างไร, การรักษาคุณภาพแหล่งน้ำ
กิจกรรมก่อนเรียน
กิจกรรมก่อนเรียน
ปฏิบัติการทดลอง ตรวจคุณภาพน้ำ โดยการดมกลิ่น
ปฏิบัติการทดลอง ตรวจคุณภาพน้ำ โดยสังเกตสีของน้ำ ความโปร่งใสของน้ำ