วิทยาศาสตร์
การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ การขึ้นตกของดวงจันทร์
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
คำถามชวนคิด หลุมบนดวงจันทร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
การหมุนรอบตัวเองของโลก, การขึ้นตกของดวงอาทิตย์, การขึ้นตกของดวงจันทร์
คำถามท้ายกิจกรรม