วิทยาศาสตร์
แรงกับการเคลื่อนที่ ขนาดของแรงวัดได้อย่างไร
กิจกรรมก่อนเรียน
กิจกรรมก่อนเรียน
คำถามชวนคิด ทำไมต้องว่ายน้ำชิดทางขวาของลู่
การทดลองเรื่อง ขนาดของแรงวัดได้อย่างไร
คำถามท้ายการทดลองเรื่อง ขนาดของแรง