วิทยาศาสตร์
แรงกับการเคลื่อนที่ ชั่งนํ้าหนักวัตถุได้อย่างไร
กิจกรรมก่อนเรียน
กิจกรรมก่อนเรียน
คำถามชวนคิด ชั่งน้ำหนักไดโนเสาร์ได้อย่างไร
การทดลอง ชั่งน้ำหนักวัตถุได้อย่างไร
คำถามท้ายกิจกรรม