วิทยาศาสตร์
โครงสร้างและหน้าที่ของพืช ตรวจสอบน้ำตาลในพืชได้อย่างไร
แนะนำรายวิชา, การตรวจสอบน้ำตาลในพืช
แนะนำรายวิชา, การตรวจสอบน้ำตาลในพืช
เตรียมอุปกรณ์ทดลอง, วิธีทดลอง
ทดลอง, สรุปผลการทดลอง