วิทยาศาสตร์
ดินในท้องถิ่น ดินชนิดใดพืชเจริญเติบโตได้ดี
สมบัติของดิน / ธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการ
สมบัติของดิน / ธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการ
วิธีการทดลอง หาดินที่เหมาะแก่การปลูกถั่วงอก
การนำข้อมูลจากการทดลอง มาเขียนแผนภูมิแท่ง
คำถามหลังการทดลอง สรุปผลการทดลอง