วิทยาศาสตร์
การดำรงชีวิตของพืช การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
แนะนำรายวิชา, เต้นประกอบเพลง, การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
แนะนำรายวิชา, เต้นประกอบเพลง, การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
บันทึก การตอบสนองต่อสิ่งเร้าขอพืช
การตอบสนองต่อเสียง, อุณหภูมิ, ความชื้น, สรุป