วิทยาศาสตร์
แสงกับการมองเห็น การมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆ
คำถามชวนคิด UFO คืออะไร
คำถามชวนคิด UFO คืออะไร
ปฏิบัติการทดลอง การมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆ
สรุปผลการทดลอง การมองเห็นแสงผ่านวัตถุต่างๆ / ตัวกลางของแสง