วิทยาศาสตร์
แสงกับการมองเห็น เซลล์สุริยะ
กิจกรรมก่อนเรียน
กิจกรรมก่อนเรียน
ปฏิบัติการทดลอง การทำงานของเซลล์สุริยะ (solar cell)
ชุดสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
การใช้ประโยชน์จากเซลล์สุริยะ (solar cell)