วิทยาศาสตร์
เสียง เสียง (เกิดขึ้นอย่างไร, เคลื่อนที่อย่างไร, ตัวกลางของเสียง)
ทบทวนเรื่อง พันธุกรรม
ทบทวนเรื่อง พันธุกรรม
การทดลองเรื่อง เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร
สรุปผลการทดลอง เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง