วิทยาศาสตร์
เสียง ทดสอบหลังเรียนเรื่อง เสียง
ทบทวน, ตรวจการบ้าน, ทดสอบข้อ 1 – 5
ทบทวน, ตรวจการบ้าน, ทดสอบข้อ 1 – 5
ทดสอบข้อ 6 – 20
เฉลยแบบทดสอบ
เตรียมอุปกรณ์, ค้นคว้าายชั่วโมง, บรรยายสรุป