วิทยาศาสตร์
วัสดุในชีวิตประจำวัน วัสดุในชีวิตประจำวัน, สมบัติของวัสดุ - ความแข็งของวัสดุ
แนะนำเนื้อหารายวิชา, วัสดุ, กิจกรรมที่ 1
แนะนำเนื้อหารายวิชา, วัสดุ, กิจกรรมที่ 1
สรุปกิจกรรมที่ 1 , สมบัติของวัสดุ, ความแข็งของวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 , สรุปผลการทดลอง, สรุปผลกิจกรรม, บรรยายสรุป