วิทยาศาสตร์
แรงและความดัน อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่
กิจกรรมก่อนเรียน
กิจกรรมก่อนเรียน
วิธีการทดลอง แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุเป็นอย่างไร
ปฏิบัติการทดลอง แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุเป็นอย่างไร
สรุปผลการทดลอง แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุเป็นอย่างไร