วิทยาศาสตร์
แรงและความดัน ประโยชน์แรงดันอากาศ
แนะนำรายวิชา
แนะนำรายวิชา
นักเรียนวาดภาพดารทดลอง อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุ
ประโยชน์ของแรงดันอากาศ, เครื่องมือที่ใช้วัดความดันอากาศ