วิทยาศาสตร์
แรงและความดัน แรงลอยตัวคืออะไร
วิธีการทดลอง แรงลอยตัว/แรงพยุงของเหลว
วิธีการทดลอง แรงลอยตัว/แรงพยุงของเหลว
ปฏิบัติการทดลอง แรงลอยตัว/แรงพยุงของเหลว
สรุปผลการทดลอง แรงลอยตัว/แรงพยุงของเหลว