วิทยาศาสตร์
ลม ฟ้า อากาศ น้ำ เราวัดปริมาณนํ้าฝนได้อย่างไร
การวัดปริมาณน้ำฝน : หน่วยที่ใช้วัด, เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน
การวัดปริมาณน้ำฝน : หน่วยที่ใช้วัด, เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝน
ถามตอบเรื่อง ปริมาณน้ำฝน
ถามตอบเรื่อง ลูกเห็บและหิมะ