วิทยาศาสตร์
ลม ฟ้า อากาศ น้ำ การเกิดลูกเห็บ นํ้าค้าง หิมะ ความดันบรรยากาศ
การเกิดลูกเห็บ น้ำด่าง หิมะ / ความดันอากาศ
การเกิดลูกเห็บ น้ำด่าง หิมะ / ความดันอากาศ
สาธิต การทำเครื่องวัดความดันบรรยากาศอย่างง่าย
ถามตอบ ปัจจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ