วิทยาศาสตร์
ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ระบบการหายใจ
ปราฏการณ์จันทรุปราคา
ปราฏการณ์จันทรุปราคา
ระบบหายใจ : ส่วนประกอบของลมหายใจ โครงสร้างการหายใจเข้า-หายใจออก
การทดลองเรื่อง อัตราการหายใจ
บันทึกผลการทดลอง แบบฝึกห้ดท้ายการทดลอง