วิทยาศาสตร์
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอย่างไร (สร้างสวนขวด)
ทบทวนเรื่องระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร
ทบทวนเรื่องระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร
ขั้นตอนการทำสวนขวด สาธิตจริงหน้าห้อง
กิจกรรมให้นักเรียนออกแบบสวนขวดพร้อมทั้งอธิบายวิธีทำ การบ้าน