วิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของเรา ทดสอบหลังเรียนเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของเรา
แนะนำรายวิชา, ทำแบบทดสอบ ข้อ 1 – 10
แนะนำรายวิชา, ทำแบบทดสอบ ข้อ 1 – 10
ทำแบบทดสอบข้อ 11 – 20
เฉลยแบบทดสอบข้อ 1 – 20