วิทยาศาสตร์
การใช้และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำในท้องถิ่น (คุณภาพ, การดูแลรักษา, สาเหตุของน้ำเสีย)
การทดลองเรื่อง น้ำเสีย
การทดลองเรื่อง น้ำเสีย
นำเสนอผลการทดลอง, สรุปผลการทดลอง
กิจกรรมตอบคำถาม สาเหตุของน้ำเสียในท้องถิ่น