วิทยาศาสตร์
การใช้และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทดสอบหลังเรียนเรื่อง การใช้และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนะนำรายวิชา, ทดสอบหลังเรียน ข้อ 1-6
แนะนำรายวิชา, ทดสอบหลังเรียน ข้อ 1-6
ทดสอบหลังเรียน ข้อ 7- 20
เฉลย, สรุป