วิทยาศาสตร์
วงจรไฟฟ้า การต่อถ่านไฟฉายแบบอนุกรม และแบบขนาน
การต่อถ่ายไฟฉายแบบอนุกรม
การต่อถ่ายไฟฉายแบบอนุกรม
ปฏิบัติการทดลอง การต่อวงจรไฟฟ้า ที่ถ่ายไฟฉายต่อแบบอนุกรม 1 - 2 ก้อน
สรุปผลการทดลอง ความต่างศักย์ไฟฟ้า ที่ต่อถ่ายไฟฉายแบบอนุกรม 1 - 2 ก้อน