วิทยาศาสตร์
วงจรไฟฟ้า การต่อหลอดไฟแบบอนุกรม และแบบขนาน
สาธิตการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน
สาธิตการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน
ปฏิบัติการทดลอง การต่อหลอดไฟแบบอนุกรม
แบบฝึกหัด การต่อหลอดไฟแบบอนุกรม