วิทยาศาสตร์
สารในชีวิตประจำวัน การจำแนกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรม นักเรียนจำแนกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรม นักเรียนจำแนกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สารทำความสะอาด เครื่องสำอาง ยา
กิจกรรม เขียนแผนผังความคิดจำแนกประเภทสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน