วิทยาศาสตร์
สารในชีวิตประจำวัน ความเป็นกรด - เบส ของสาร
การจำแนกสาร กรด-เบส, ตรวจสอบโดยใช้กระดาษลิตมัส
การจำแนกสาร กรด-เบส, ตรวจสอบโดยใช้กระดาษลิตมัส
ทำการทดลองตรวจความเป็นกรด-เบส โดยใช้กระดาษลิตมัส
สรุปผลการทดลอง ตรวจความเป็นกรด-เบส