คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ, รู้จักคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
กิจกรรมเตรียมความพร้อม
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ โทรทัศน์ วิทยุ
ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปเรื่อง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ