คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ, รู้จักคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ (ส่วนประกอบ, การใช้งาน)
กิจกรรมก่อนเรียน เกมปริศนาส่วนที่หายไป
กิจกรรมก่อนเรียน เกมปริศนาส่วนที่หายไป
ความหมายและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ งานธุรกิจ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์, งานธนาคาร, งานวิทยาศาสตร์, งานด้านการแพทย์, งานด้านการศึกษา
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านคมนาคม, ราชการ