คอมพิวเตอร์
การใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ ตัวชี้ตำแหน่งและการดูแลรักษาเมาส์
เกมส์ปริศนา
เกมส์ปริศนา
รูปร่างลักษณะของตัวชี้เมาส์ เช่น ลูกศร มือชี้นิ้ว กากบาท รูปนาฬิกา
การดูแลรักษาเมาส์
กิจกรรม ทดลองปรับเปลี่ยนรูปลักษณะของตัวชี้เมาส์