คอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 ทบทวนและทดสอบ ภาคเรียนที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ
แบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ
ทบทวน ได้แก่ แหล่งข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
ทบทวน การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกสุขลักษณะ