คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Notepad จัดการข้อความ / เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
เทคโนโลยีโน้ตแพ๊ด (Notepad) และฝึกพิมพ์ข้อความ
เทคโนโลยีโน้ตแพ๊ด (Notepad) และฝึกพิมพ์ข้อความ
การย้ายข้อความ
การคัดลอกข้อความ, วิธีการลบข้อความ