คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Notepad จัดการข้อความ / เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
เล่นเกมทดสอบความจำ
เล่นเกมทดสอบความจำ
ฝึกพิมพ์ข้อความ และฝึกเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร (Font)
ฝึกเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ในโปรแกรมโน้ตแพ้ด (Notepad)